รับสมัคร Content writer&translator (18k-20k) – 1 อัตรา

Skuberg Co., Ltd.

Skuberg is a startup software development  studio focused on fintech-based for Thailand and oversea.

We are looking for content writer and translator to join our team. The assignment project is not
limit to fintech project. It open to explore mini/small project or event project.

If you want to grow together, improve your developer skill, do challenge state of the art fintech, have fun on hard work . Skuberg is the right place for you!

JOB OPENING

Customer Support (start 20K / month) – 1 position

คุณสมบัติ
• เพศ ชาย หรือ หญิง อายุระหวา่ ง 22 - 30 ปี
• ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีในสำขำที่เกี่ยวข้อง
• ประสบกำรณ์ 1-2 ปี
คุณสมบัติเพิ่มเติม
• สามารถใชค้อมพิวเตอร์ข้นั พ้ืนฐานได้
• มีความรับผิดชอบ ท างานภายใต้ความกดดันได้ทา งานร่วมกบั ทีมงานได้
• สามารถยดืหยนุ่ เวลาได้มีความละเอียดรอบคอบ
• มีความเขา้ใจงานและสื่อสารในงานเขียนไดเ้ป็นอยา่ งดีมีทกัษะการประสานงานกบัผอู้ื่น พร้อมเรียนรู้และ
พัฒนาตัวเอง
• สามารถกา หนดแนวทางใหก้ บักลุ่ม Content ที่ดูแลรับผิดชอบได้
• สามารถเขียนและเรียบเรียงตน้ ฉบบั ใหม้ีความน่าอ่าน เขา้ใจง่ายและน่าสนใจมากข้ึน
• สามารถรวบรวมข้อมูลและค้นหา และเขียน Content ได้
• สามารถใช้ภาษาไทยการเขียนและเรียบเรียงได้ดี
• มีทกัษะในการอ่านและเขา้ใจในภาษาอังกฤษ (ถ้าสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็ นพิเศษ)
• ถา้มีความเขา้ใจในพ้ืนฐานของเทคโนโลยีBlockchain และ Cryptocurrency จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
• สามารถใชแ้พลทฟอร์มโซเชียลอยา่ ง Facebook, Twitter, Reddit และเว็บบอร์ดอื่น ๆ ได้
• สำมำรถท ำงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำยได้
รายละเอียดและลักษณะงาน
• แปล Content จากบทความต่างประเทศให้เป็ นภาษาไทย
• คิด Content ใหม่ๆ ใหก้ บั นกัข่าวส าหรับการเขียนบทความที่เกี่ยวขอ้ง
• เขียนคอลัมน์เกี่ยวกบั ด้าน Cryptocurrency และ Blockchain ใหม่ๆ ได้(พเิศษ)
เงินเดือนเริ่มต้น 20,000 บาท

What we offer

  • Friday Party (Pizza, Beer, KFC, …).
  • Lots of creative freedom and responsibility.
  • Evaluate salary every 6 month.
  • Social security.